Download for Phrozen


Chitubox Mainboard
 1. Sonic 4K
 2. Sonic Mega 8k
 3. Sonic Mighty 12K
 4. Sonic Mighty 4K
 5. Sonic Mighty 8K
 6. Sonic Mini 4K
 7. Sonic Mini 8K
 8. Sonic Mini


MKS Mainboard
 1. Sonic Mini 8K S


SD Image
 1. 2022_screen
 2. 89_4k_for_shuffle_xl_2018
 3. dual55
 4. make_mono4K_kit
 5. shuffle2018
 6. shuffle2019
 7. shuffle_4k
 8. shuffle_lite
 9. shuffle_xl2018_35hz
 10. shuffle_xl2018_50hz
 11. shuffle_xl2019
 12. sonic
 13. sonic
 14. sonic_4k2022
 15. sonic_xl2022
 16. sonic_xl_4k
 17. sonic_xl_4k
 18. transform
 19. transform_89_mono
 20. transform_mono_fast


Tour & How To

How to Brun .img to SD Card (Video)